STÁHNĚTE SI JÍDELNÍČEK ZDARMA
Připravili jsem pro vás nízkosacharidový dietníček vhodný pro redukční diety, a to zcela ZDARMA

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

GlamCoding Erlebach,s.r.o.

Korunní 2569/108,

Vinohrady (Praha 10),

101 00 Praha

IČO: 08370427

e-mail: info@zadnyspeky.cz

tel: 739 112 620

webová stránka www.ZADNYSPEKY.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.jsemlowcarb.cz. (dále jen „webová stránka“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o službách a cenách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny na příslušných místech na webové stránce. Ceny služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku služeb těmito způsoby:
 • vyplněním objednávkového formuláře.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu a způsob platby.
 2. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení je zálohová faktura. Kupní smlouva je uzavřena až po obdržení platby prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Po zaplacení obdrží kupující na uvedený e-mail daňový doklad.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není zaplacena. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webové stránce, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu.
 2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání služeb

 1. Cenu služeb může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1662855002/5500, vedený u Raiffeisenbank,
 • bezhotovostně platební kartou,
 1. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Služba je kupujícímu dodána:
 • na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce,
 • na uvedenou adresu
 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího po obdržení platby na účet prodávajícího.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo ke službě zaplacením celé kupní ceny za službu. Odpovědnost za ztrátu přechází na kupujícího okamžikem chybně vyplněného e-mailu při objednávce.

VI.

Změna či zrušení přednášky (kurzu)

 1. Poskytovatel (Michal Král) si vyhrazuje právo změnit termín konání přednášky nebo zrušit přednášku v těchto případech:
 • nejpozději 3 dny před konáním přednášky pokud není přednáška obsazena minimálním počtem účastníků, tj. 12 osobami, není-li uvedeno jinak,
 • poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení přednášky.
 1. V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit přednášku, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit e-mailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení přednášky nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání přednášky či vrátit částku za celou hodnotu přednášky dle volby zákazníka.
 2. V případě, že se zákazník nebude moci přednášky zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit e-mailem.
 3. Pokud tuto skutečnost zákazník oznámí méně než 14 pracovních dní před plánovaným datem konání přednášky, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek za umožnění změny termínu ve výši 500 Kč.
 4. Pokud však skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným datem konáni přednášky či akce, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek za umožnění zrušení přednášky či změny termínu ve výši 50% z částky ceny přednášky.
 5. Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než 5 pracovních dní před plánovaným datem konání přednášky či akce nebo v den konání přednášky, je tato služba považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka. V případě, že se Zákazník na přednášku nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvované přednášky za jinou.
 6. Změny data přednášky dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

VII. 

On-line low carb program a podmínky dodání

 1. V případě uzavření smlouvy o poskytnutí on-line programu kupující získá přístup k on-line programu ihned po uhrazení kupní ceny, přičemž přístup k on-line programu bude kupujícímu aktivován v rámci jeho uživatelského účtu, k němuž si sám zvolil přihlašovací údaje.
 2. Odesláním objednávky na poskytnutí on-line programu kupující výslovně požaduje, aby mu byl digitální obsah v podobě on-line programu zpřístupněn okamžitě tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení dle § 1829 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí, že z tohoto důvodu nemá na odstoupení dle uvedeného ustanovení právo.
 3. Kupující bere na vědomí, že on-line program je předmětem duševního vlastnictví prodávajícího a je chráněn dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákonem ve znění pozdějších předpisů. Kupující není oprávněn rozmnožovat obsah on-line programu, dále rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdílet samotný on-line program. Kupující není oprávněn sdělovat své přihlašovací údaje jakékoliv třetí osobě.
 4. Zpřístupněním on-line programu kupujícímu nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci on-line programu, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
 5. Kupující je oprávněn zhlédnout program opakovaně po dobu jeho zveřejnění, avšak bere na vědomí, že v rámci ochrany práv prodávajícího je prodávající oprávněn zablokovat profil kupujícího, který se v posledních 24 hodinách přihlásí a zhlédne on-line program z více nežli třech různých IP adres.
 6. Kupující bere na vědomí, že celý on-line program bude zpravidla zpřístupněn kupujícímu v jeden okamžik a jednotlivé sekce se budou odemykat postupně. Kupující s dílčím dodání jednotlivých dílů programu souhlasí.
 7. Kupující bere na vědomí, že poruší-li své povinnosti sjednané těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn blokovat uživatelský účet kupujícího.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne doručení služby na e-mail kupujícího.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce služby, která byla upravena podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (koučink, jídelníček na míru, program, výzva a další podobné služby),
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu službu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením služeb prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy služba nemůže být vrácena pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání služeb, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání služby ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující službu předá nebo prokáže, že službu prodávajícímu odeslal.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti služby. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

IX.

Práva z vadného plnění  reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,
 • služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Na nákup elektronických knih, jídelníčků, služeb a audio knih se nevztahuje právo reklamace, veškeré prodeje jsou konečné. Ve chvíli, kdy nákup provedete, už nelze od transakce odstoupit. Rádi bychom vám v takových situacích vyšli vstříc, ale i nám jako distributorovi ve chvíli vašeho nákupu vystaví majitel licence fakturu, kterou musíme bezpodmínečně uhradit.  Při nákupu vás tedy žádáme o zvýšenou opatrnost, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

X.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb i zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII.

Obchodní sdělení a cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a užívat webovou stránku nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.